ნეტარისა მამისა ჩუენისა საბაჲსი ცხორებაჲ

, ,

3პირველი თავი.  დაბისათჳს მისისა და მამულთა. სადა იყოფოდა.

ვაშლისათჳს.  ვითარ იგი შევიდა ღუემლად,  შესლვაჲ იერუსალჱმდ და პასარიონ-წმიდას

ყოფაჲ.  მისლვისათჳს ევთჳმისა და ვითარ იგი წარავლინა თეოქტისტჱსა.

ღუაწლისათჳს რომელი შრომაჲ იხილა მონასტერსა შინა.  წარსლვისათჳს

ალექსანდრიად.  შემდგომად აღსრულებისა თეოქტისტჱსა დაყუდებისათჳს

ქუაბსა შინა. უდაბნოსა ზედა წყურილისათჳს და ევთჳმის აღსრულებისა.

მონასტრით განსლვისათჳს დიდად უდაბნოდ და განსაცდელთათჳს.

შემთხუევისათჳს სარკინოზთაჲსა.  ანთოს მონაზონისათჳს.  რომლითა

სახითა მოვიდა ლავრად. ოდეს ზინონ მეფემან სძლო ბასილის და მარტჳრი

მთავარეპისკოპოს იქმნა. შჱნებისათჳს ლავრისა. . წყლისა პოვნისათჳს.

სუეტისა ცეცხლისა ხილვისათჳს და ღმრთით-შჱნებულისა ეკლესიისა.

აღსრულებისათჳს მარტჳრისა და წინა აღ-ვინმე-უდგეს და იქმნა ხუცეს.

პავლჱსთჳს და სომეხთა.  შეყენებულისათჳს. ოდეს შევიდა ზღუად. .

ოდეს განვიდა აგაპის თანა. . კუალად წარსლვისათჳს მის თანავე.  სიკუდილისათჳს

მამა-დედისა მისისა.  ღრუბლისათჳს წინა-ძღუანვისა ძმისა.

კასტელისათჳს.  მცირისა მონასტრისათჳს. არა შეწყნარებისათჳს მუნ

უწუერულისა.  ყოფისათჳს მთავარმამასახლისობისა.     სიკუდილისათჳს

სალოსტისა და ქსენადოქისა შჱნებისათჳს ქალაქს შინა.  გელასისთჳს და აღშჱნებისათჳს

ეკლესიისა და განგებისათჳს სომეხთაჲსა . წინა-აღმდგომთათჳს,

ოდეს წარვიდა სკჳთოპოლისა და ლომისათჳს. ვითარ იგი მონასტერი აღაშჱნა

მუნ. . წარსლვისათჳს ნიკოპოლისა და მუნ აღშჱნებისათჳს მონასტრისა.

. წინა-აღმდგომთათჳს და ვითარ ნეა-ლავრაჲ აღაშჱნა.  სპილიონთა მონასტრისა

აღშჱნებისათჳს.  სქოლარის მონასტრისა აღშჱნებისათჳს. შჳდპირისა

ლავრისა აღშჱნებისათაჳს.  იაკობისთჳს და ჴმელისა პისრისა.  იაკობისთჳსვე,

ვითარ-იგი თავი თჳსი გამოჲსაჭურისა. . .

———————————–

გადმოწერა სრულად

Share Button

by

კომენტარის დატოვება

თქვენი ელფოსტის მისამართი გამოქვეყნებული არ იყო. აუცილებელი ველები მონიშნულია *