ხელნაწერები

საკითხავნი სვეტის-ცხოვლისანი, კუართისა საუფლოჲსა და კათოლიკე ეკლესიისაჲ

,

… საჭირო არს ჩუენდა მოჴსენებად ათორმეტთათანაჲსა მის მეათცამეტისა ჭეშმარი\ტისა მოციქულისა დედისა მის ჩუენ ქართველთასა ნინოჲსსა, რათა მცირედ რაჲმე შე\მოკლებულად და სულ მცირედ ზოგს-რე წარმოვაჩინოთ, თუ ვითარ მიზეზ იქმნა ქართ\ლებრთა ამათ აღმოსავლეთისა ეკლესიათა სიმტკიცჱ და საცნაურ-მყოფელ ნეტარებით მოჴსენებული იგი დედაკაცი და სულთა ჩუენთა გამომჴსნელი სამაელის მონებისა და ტყუეობისაგან. ხოლო პირველად ესე საძიებელ არს, თუ რაჲსათჳს უკუე დედაკაცი აჩინა და წარ\მოავლინა ღმერთმან ჩუენდა მომართ, რომელი-ესე გონიერად ისმინეთ, უკუეთუ ღმერთ\მან ინებოს გულისჴმის-ყოფად ჩუენდა, უგუნურთა განმაბრძნობელმან. რამეთუ თქუმულ არს […]

Share Button
by
ცხორებაჲ და წამებაჲ წმიდისა მარინაჲსი

, ,

საკითხავი ივლისსა ათჩჳდმეტსა   4 შემდგომად აღდგომისა ო(ჳფლ)ისა ჩ(უე)ნისა ი(ესო)ჳ ქრისტეჲსა და დიდებით ამაღლებისა მისისა 5 მამისა ზეცად ნეტართა მისთა მოციქულთა აღასრულეს ყ(ოვე)ლი მცნებ(ა)ჲ მოძღურებისა 6 მათისაჲ და ასწავეს სარწმუნოვებაჲ ყ(ოვე)ლთა კიდეთა ქ(უ)ე(ყან)ისათა და ღირსად 7 შრომისა მათისა მოიღეს გუირგუინი მოღუაწებისა მათისაჲ ქ(რისტ)ესგან და ძლიერებითა 8 პ(ა)ტ(იო)სნისა ჯ(უა)რისაჲთა არწმუნებდეს უშჯულოთა ქრისტიანე ყოფად. და ვ(ითარც)ა 9 იხილა ბოროტმან ესე ყოფად, აღსძრვიდა ქრისტიანეთა ზ(ედ)ა თუისთა მათ მსახურთა, 10 და აიძულებდეს2 ქ(რისტ)ეანეთა კერპთ-მსახურებადვე მრავლითა გუემითა. და ესრეჲთ 11 […]

Share Button
by
პოვნაჲ წმიდათაჲ ანანიაჲსი,  აზარიაჲსი, მისაელისი

,

წელთა მათ ოდენ ვარამის სპარსთა მეფისათა გამოჩნდეს ძუალნი ნებით ღმრთისაჲთა ქველის-მოქმედისაჲთა. და გამოჩნეს ესრეჲთ: კაცი ერთი ჰურიაჲ ჯდა ტაზართა მათ ნაბუქოდორნოსორისთა ბაბილონს. სახლსა შინა ერთსა მარტოდ. და მივიდოდეს მისა კაცები მრავლად მრავ\ლით ადგილით და განიკურნებოდეს მრავალთაგან სალმობათა თუისთაჲსა და ძალი იგი კურნებისაჲ არა უწყოდეს, თუ ვისგან არს, რამეთუ რომელნიმე ეგრე ჰგონებდეს, თუ გრძნებით რაჲმე ესე საქმენი იქმნებიან, რამეთუ მრა\ვალნი კაცნი განიკურნებოდეს, რამეთუ წარმართ იყვნეს მკუიდრნი ქალაქი\სანი მის, და ძალი იგი კურნებისაჲ მის ვერ გულისხმა-ყვიან, თუ […]

Share Button
by
წმ.ნიკოლოზ დვალის წამება

,

ესე სანატრელი ქრისტეს მოწამე ნიკოლოზ იყო ნათესავად დვალი, სოფლისაგან, როელსა ეწოდების წაჲ, შვილი მორწმუნე\თა მშობელთაჲ და მოსავთ წმიდისა ნათლის-მცემელისათა[ჲ], რო\მელსა  საშოჲთგანვე დედისაჲთ შესწირეს. და რაჲ ათორმეტისა წლისაჲ იქმნა, მონაზონ იქმნა და იყო უდაბნოთ კლარჯეთისათა მცირედსა ხანსა. და სურვილი მოუჴდა წმიდათა ადგილთა თაყუა\ნის-ცემისაჲ. და რაჟამს მოიწია იერუსალიმად, მადლობაჲ შე\წირა ღმრთისა. და კუალად სურვილი მოუჴდა, რაჲთამცა იწამა ქრისტესთჳს. და პოვა თარგმანი სპარსი კაცი და მოტყუებით ყადისსა მიიყვანა და მანდა აღიარა ღმრთეებაჲ ქრისტესი და მრა\ვალნი საგმობნი სიტყუანი უთხრნა […]

Share Button
by
წმიდისა ღმრთისმშობელისაგან კაცთა ცოდვილთა სატანჯველთა ხილვაჲ

, ,

  2 ეგულებოდა რაჲ წმიდასა ღმრთისმშობელსა აღსლვაჲ მთასა წმიდასა, ღაღად ყო 3 და თქუა: “სახელითა მამისაჲთა, ძისაჲთა, სულისა წმიდისაჲთა, გარდამოჴდეს ზეცით დიდი 4 იგი მთავარ-ანგელოზი მიქაელ, რაჲთა მითხრას ზეცისა და ქუეყანისა დიდებაჲ”. სიტყჳსა ამის 5 გამო გარდამიჴდეს ზეცით დიდი იგი მთავარ-ანგელოზი [მიქაელ] დასითა ანგელოზ[თაჲ]თა 6 აღმოსავალისა, დასავალისა, სამხრისა [და] ჩრდილოჲსა; მოიკითხეს და მიმადლებული დაჰრქუეს 7 მისა მიმართ: “გიხაროდენ მთავარო ერისაო, გიხაროდენ სამკჳდრებელო სულისა წმიდი\საო, 8 გიხაროდენ შჳდთა [ცათა] სიმტკიცეო, გიხაროდენ ანგელოზთაგან თაყვანის-საცე\მელო, 9 გიხაროდენ, წინაჲსწარმეტყუელთა სიქადულო, […]

Share Button
by